Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Λουκάς ε' - Λουκάς δ'-ε'


Κατά Λουκά κβ'


Ιωάννης ιγ'

Ζούμε στην εποχή των τελευταίων ημερών του κόσμου, όπου τα φαινόμενα των "εσχάτων ημερών" θα είναι όλο και πιό συχνά. Καθημερινά νέες ταραχές, νέα προβλήματα και νέες ασθένeιες προβληματίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος ψάχνει τρόπο να σωθεί.

 

Υπάρχει άραγε λύση μέσα από την Αγιά Γραφή;


 

Υπάρχει!

 

Όταν ο Ιησούς μίλησε στους μαθητές Του για τα σημεία των εσχάτων ημερών και για το τί θα συμβεί πριν ξαναέρθει στην γη, τους περιέγραψε καταστάσεις ακριβώς ίδιες με αυτές που βιώνουμε κι εμείς σήμερα!

Ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές:


"Και ενώ εκάθητο επί του όρους των Ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες· Ειπέ προς ημάς πότε θέλουσι γείνει ταύτα, και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος;" (Ματθαίος κδ'3).

 

Και ο Ιησούς τους είπε:
"Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Βλέπετε μη σας πλανήση τις. Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γείνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους· πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων. Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει, και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου. Και τότε θέλουσι σκανδαλισθή πολλοί και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήται θέλουσιν εγερθή και πλανήσει πολλούς, και επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή" (Ματθαίος κδ'4).

 

Αυτά τα οποία περιγράφει ο Ιησούς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι ταραχές οι οποίες θα γίνονται μακριά και απλά θα τις ακούμε, αλλά η δεύτερη κατηγορία είναι ταραχές και προβλήματα τα οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στην δική μας ζωή.

 

Η πρώτη κατηγορία: Προβλήματα που συμβαίνουν μακριά μας

  • Πόλεμοι και φήμες πολέμων
  • Θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία
  • Πείνες και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους

Η δεύτερη κατηγορία: Προβλήματα που θα συμβούν στη ζωή μας

  • Θα μας παραδώσουν σε θλίψη και θα μας θανατώσουν
  • Θα είμαστε μισούμενοι για το όνομά Του
  • Πολλοί θα σκανδαλιστούν και θα μισήσουν τους αδελφούς τους
  • Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί

Ο Κύριος όμως, λέγοντας στους μαθητές το τί θα συμβεί, τους δείνει και συμβουλές για το πώς πρέπει να σταθούν στις δύσκολες ώρες, και πώς θα αντιμετωπίσουν τα δεινά με τα οποία θα έρχονται αντιμέτωποι:

 

Οι συμβουλές του Ιησού:


1. "Βλέπετε μη σας πλανήση τις"
Στις δύσκολες καταστάσεις που θα συμβούν πολλοί θα προσπαθήσουν να εκμεταλευτούν τον φόβο και την άγνοια των ανθρώπων, για να κερδίσουν κάποια ωφέλη. Ο πιστός όμως άνθρωπος του Θεού, οφείλει να έχει γνώση της Αγίας Γραφής για να μπορέσει να αποφύγει τις παγίδες και να σταθεί όρθιος μέχρι το τέλος.


2. "Προσέχετε μη ταραχθήτε"
Παρόλο που θα συμβούν πολλά, ο χριστιανός θα πρέπει να έχει την ειρήνη του Θεού μέσα στην καρδιά του και να μην ταραχτεί. Ξέρει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν ο Κύριος δεν το έχει επιτρέψει, γι'αυτό και ησυχάζει εμπιστευόμενος την βούληση του Κυρίου. Ο άνθρωπος που θα ταράζεται, είναι ευκολότερο για τον εχθρό της ψυχής να τον πλανήσει.


3. "Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή"
Ο μόνος δρόμος σωτηρίας για τον πιστό είναι να μείνει κοντά στον Κύριο μέχρι το τέλος. Πόλλοι άνθρωποι κατά την διάρκεια της διαδρομής θα σκανδαλιστούν, δεν θα αντέξουν τον διωγμό ή την θλίψη και θα απομακρυνθούν, θα παγώσουν, ή ακόμη θα τα βάλουν με τον Θεό. Άλλα για εμάς σήμερα, μας συντροφεύουν τα παραδείγματα των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι ακολούθησαν τον Κύριο μέχρι το τέλος όσα προβλήματα κι εάν αντιμετώπισαν. Ο Στέφανος ακολούθησε μέχρι το τέλος, κι ας ήταν το τέλος του με λιθοβολισμό, του Παύλου με αποκεφαλισμό, του Ανδρέα και του Πέτρου με σταύρωση. Όλοι έμειναν πιστοί στον Κύριο μέχρι τέλος.

H χώρα μας την εποχή αυτή, έρχεται αντιμέτωπη καθημερινά με καινούργια και συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα. Νέες αρρώστιες, όλο και βαθύτερη οικονομική κρίση, όλο και πιο εκτεταμένα τρομοκρατικά επεισόδια.

Στην δική μας καρδιά όμως, θα πρέπει να βασιλεύει η ειρήνη του Θεόυ.
Ας  εμπιστευτούμε τις ζωές μας σε Αυτόν, και ας προσευχόμαστε για τους κυβερνώντες μας, ώστε ο Θεός να τους δείνει σοφία, για να επιστρέψουν οι καιροί οι ειρηνικοί και οι μέρες ευήμερίας στην χώρα μας.

Καλλέργης Γιώργος