Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Λουκάς ε' - Λουκάς δ'-ε'


Κατά Λουκά κβ'


Ιωάννης ιγ'

Σίγουρα με τέτοια γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας τον καιρό αυτό, ο άνθρωπος ταράζεται και μια μεγάλη ανησυχία τον περικυκλώνει, διάφοροι διαλογισμοί επεξεργάζονται την σκέψη του στο τι μέλλει γενέσθαι.

 

Ο άνθρωπος καλείται όμως τον καιρό αυτό, εάν ακόμα δεν γνώρισε τον Ιησού Χριστό, να Τον γνωρίσει, εάν ακόμα δεν απαντήθηκαν τα ερωτήματα στο αν υπάρχει Θεός να ζητήσει από τον Θεό να του αποκαλυφθεί, και εάν ακόμα υπάρχουν ερωτήματα στο ότι "δεν αξίζω" ή δεν με θέλει εμένα ο Θεός".

 

Ο Θεός  μας μιλάει ξεκάθαρα μέσα στον Άγιο Λόγο Του την Αγία Γραφή. Δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού αλλά να επιστρέψει και να ζήση... Και είναι σίγουρο ότι μονό σ' Αυτόν θα βρει γαληνή και ανάπαυση η ψυχή σου.

 

"Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντας και οι πεφωτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει"
( Ματ. ια 28)

 

Υπάρχει ελπίδα και είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο:

 

‘‘Εις εμέ βλάψατε, και σωθείτε, πάντα τα πέρατα της γης ˙ διότι εγώ είμαι ο Θεός, και δεν υπάρχει άλλος’’
(Ησαΐας με 22).

 

Επικαλέσου τον Χριστό να έρθει και στην  δική σου την  ζωή, ζήτα Του να σε πλύνει και να σε καθαρίσει με το Άγιο αίμα Του, αυτό το αίμα που έχυσε επάνω στο σταυρό για σένα και για μένα!

Ο Χριστός θα σε ακούσει και θα απαντήσει γιατί μας αγαπαει, και ό,τι κάνει το κάνει για το καλό μας!

 

‘‘Μη φόβου, μόνο πίστευε και θέλεις σωθεί’’

Θα τον βρεις μονό στην προσευχή.

 

"Και ενώ αυτός προσηύχετο εν τόπω τινί, καθώς έπαυσεν, είπε τις των μαθητών αυτού προς αυτόν Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχώμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού"
(Λουκάς ια 1)

 

Και αυτός, όπως πάντα έτοιμος να βοηθήσει, τους έδωσε το χρόνο αλλά και τον τρόπο, βάζοντας τις σωστές προτεραιότητες στην προσευχή τους.

 

"Είπε δε προς αυτούς· Όταν προσεύχησθε, λέγετε· Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ, και επί της γής·τον άρτον ημών τον επιούσιον δίδε εις ημάς καθ' ημέραν·και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, διότι και ημείς συγχωρούμεν εις πάντα αμαρτάνοντα εις ημάς·και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλά' ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού"
(Λουκάς 11:2)

 

Όμως, για να έχει επιτυχία η προσευχή αυτή και να μπορέσει κάποιος να δει τα αποτελέσματά της, πρέπει να πιστεύει αυτό που κάνει. Όταν λοιπόν αποφασίσεις να απαλλαγείς από τις κακές σου "παρέες" (άγχος, μέριμνα, φόβο) προσευχήσου σωστά, δηλ. με πίστη και θα δεις τη διαφορά. Ο σωστός τρόπος προσευχής είναι με πίστη γι’ αυτό και προσθέτει ο λόγος του Θεού:

 

"Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν· διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύη ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν"
(Εβραίους ια 6)