Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Λουκάς ε' - Λουκάς δ'-ε'


Κατά Λουκά κβ'


Ιωάννης ιγ'

Εσχατολογικά: Από το σήμερα μέχρι το τέλος του κόσμου

Μέρος 1ο: Η σειρά των πραγμάτων και η Αρπαγή της εκκλησίας


Εισαγωγή

Όπως και ο πρώτος ερχομός του Ιησού Χριστού στον κόσμο είχε προφητευτεί πολλές φορές από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι υπάρχουν πολλές βιβλικές αναφορές που αναφέρουν ότι ο Ιησούς θα ξαναέρθει στην γη. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα συμβούν διάφορα γεγονότα τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν πριν ξαναέρθει ο Χριστός στην γη, είναι η περίοδος την οποία ονομάζουμε Έσχατες Μέρες.

 

Θα ξαναέρθει

Ο ίδιος ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές του:

«Ας μη ταράττηται η καρδία σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπεί· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρετε, και την οδόν εξεύρετε.» Ιωάννης ιδ’1-4

Άλλωστε, την ώρα που ο Κύριος μας έφευγε από αυτήν την γη, την ώρα δηλαδή της ανάληψής Του στον ουρανό, εμφανίστηκαν 2 άγγελοι στους μαθητές που τον κοιτούσαν και τους είπαν:

«Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντων αυτών ανελήφθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από των οφθαλμών αυτών. Και ενώ ήσαν ατενίζοντες εις τον ουρανόν ότε αυτός ανέβαινεν, ιδού, άνδρες δύο με ιμάτια λευκά εστάθησαν πλησίον αυτών, οίτινες και είπον· Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ' υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ' ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» Πράξεις α’9-11.

 

Πότε θα ξαναέρθει

Διαχρονικό ερώτημα μέσα στα βάθη των αιώνων ήταν το πότε θα ξαναέρθει ο Χριστός. Πολλοί προσπάθησαν να βάλουν ημερομηνίες, περιθώρια και χρόνους. Ας δούμε όμως τι μας λέει η Αγία Γραφή.

Πρώτοι οι μαθητές είχαν την απορία πότε θα ξαναέρθει ο Χριστός, και γι’ αυτό ρωτούσαν τον Κύριο. Μάλιστα τον ρώτησαν λίγο πριν αναληφθεί για το πότε θα ξαναέρθει, και ο Κύριος τους είπε:

«Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες ηρώτων αυτόν, λέγοντες· Κύριε, τάχα εν τω καιρώ τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν εις τον Ισραήλ; Είπε δε προς αυτούς· Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία» Πράξεις α’ 6-7.

Επίσης, όταν πάλι είχαν ρωτήσει τον Χριστό πότε θα γίνουν όλα, «Και ενώ εκάθητο επί του όρους των Ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες· Ειπέ προς ημάς πότε θέλουσι γείνει ταύτα, και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος;» Ματθαίος κδ’3, ο Κύριος αφού τους εξήγησε τι ακριβώς θα γίνει, τους είπε:

«Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. Τούτο δε γινώσκετε ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού.» «Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθ' ην ο Υιός του ανθρώπου έρχεται» Ματθαίος κδ’42-43, κε’13.

Αυτό λοιπόν που φανέρωσε ο Ιησούς στους μαθητές Του ήταν ότι πρέπει να είναι έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να Τον συναντήσουν και όχι να ψάχνουν να βρουν ημερομηνίες και ώρες.

Λίγα χρόνια αργότερα, όταν οι μαθητές Του θα γράψουν επιστολές προς τις εκκλησίες, θα μεταδώσουν το ίδιο μήνυμα και προς τους υπόλοιπους Χριστιανούς.

Ο απόστολος Πέτρος έγραψε:

«Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, καθ' ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή» Β’ Πέτρου γ’8-10

Ο απόστολος Παύλος θα πει:

«Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις· διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.» Α’ Θεσσαλονικείς ε’1-2

Ο απόστολος Ιωάννης προφητεύει:

«Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού.» Αποκάλυψη ις’15.

 

Τι ακριβώς θα γίνει;


Η σειρά των πραγμάτων

Ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, πολλοί ψευδοπροφήτες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους Χριστιανούς, πείθοντάς τους ότι δήθεν έφτασε η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού.

Ο Απόστολος Παύλος προσπάθησε να αφυπνίσει τους Θεσσαλονικείς και γράφοντάς τους επιστολή, τους εξηγεί τι ακριβώς θα γίνει.

Τους εξηγεί λοιπόν ότι πριν έρθει ο Κύριος μας για την Δεύτερη Παρουσία Του στην γη, θα προηγηθεί η αποστασία και θα εμφανιστεί ο αντίχριστος. Και τους λέει όμως ότι πριν εμφανιστεί ο αντίχριστος θα πρέπει πρώτα να έχει γίνει η αρπαγή, ώστε να φύγει από την μέση η εκκλησία και οι πιστοί, οι οποίοι με τις προσευχές τους εμποδίζουν τον αντίχριστο να εμφανιστεί.

Γράφει λοιπόν ο απόστολος Παύλος:


«Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μη σαλευθήτε ταχέως από του φρονήματός σας, μηδέ να θορυβήσθε, μήτε διά πνεύματος μήτε διά λόγου μήτε δι' επιστολής ως γραφομένης υφ' ημών, ότι τάχα επλησίασεν ημέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήση τις κατ' ουδένα τρόπον· διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμείσθε ότι ενώ ήμην έτι παρ' υμίν σας έλεγον ταύτα; Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού· όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι· και διά τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, διά να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλ' ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν»  Β’ Θεσσαλονικείς β’1-12.


Αυτό που τους λέει λοιπόν είναι ότι μόλις φύγει «ο κωλύων» θα εμφανιστεί ο αντίχριστος ο οποίος θα «καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός», και αφού γίνει αυτό τότε θα έλθει η «ημέρα του Χριστού».


Ξεχωρίζει όμως από την αρχή την Δευτέρα Παρουσία από την Αρπαγή της εκκλησίας, και φανερώνει ότι είναι δύο ξεχωριστές ημέρες και καταστάσεις μιλώντας στην εισαγωγή του περί «της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών», όπου η παρουσία του Κυρίου μας είναι η Δευτέρα Παρουσία Του στην γη, ενώ η επισύναξή μας είναι η συνάντησή μας μαζί Του στο μεσουράνημα κατά την Αρπαγή της εκκλησίας.


Έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα

Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για το ποιος είναι ο «κωλύων» και για το πώς θα «εκβληθή εκ μέσου». Ήδη όμως από την αρχή του κεφαλαίου ο Παύλος λέει στους Θεσσαλονικείς ότι δεν θα τους μιλήσει μόνο για την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού, αλλά και για την «εις αυτόν επισυνάξεως ημών», κι έτσι το ότι θα «εκβληθή εκ μέσου» ταιριάζει με όσα αναφέρει η Αγία Γραφή περί «αρπαγής», κατά την οποία οι ζωντανοί πιστοί θα φύγουν από την γη και θα συναχθούν στο μεσουράνημα όπου θα συναντήσουν τον Κύριο.

Άλλωστε αυτό που «κωλύει» τον αντίχριστο να αποκαλυφθεί «εν τω εαυτού καιρώ» δεν μπορεί να είναι ούτε η αμαρτία ούτε η αποστασία αλλά το Πνεύμα το Άγιο και οι πιστοί που αγρυπνούν και προσεύχονται να μην εισέλθουν σε πειρασμό,

(Ματθαίος κς’41 «αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής»).

Πρώτος λοιπόν ο Ιησούς μίλησε στους μαθητές Του περί «αρπαγής»:


«Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος· και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται· δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. Τούτο δε γινώσκετε ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού. Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου»

Ματθαίος κδ’36-44


Τους λέει λοιπόν ότι ενώ όλα θα είναι φυσιολογικά στον κόσμο, ο καθένας θα είναι στην δουλειά του, στο χωράφι του ή θα κοιμάται, θα έρθει η στιγμή που ξαφνικά «ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται». Το πώς θα γίνει η αρπαγή αλλά και ποιο το κριτήριο για να παραληφθεί κάποιος, μας εξηγεί ο απόστολος Παύλος στις επιστολές του.


Πώς θα γίνει η αρπαγή

Ο απόστολος Παύλος εξηγεί ότι δεν θα πεθάνουν όλοι οι άνθρωποι με φυσιολογικό θάνατο, αλλά την στιγμή της αρπαγής οι ζωντανοί πιστοί θα μεταμορφωθούν και θα βρεθούν με άφθαρτα σώματα στην παρουσία του Θεού.

Γράφει λοιπόν:


«Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σαρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν δύνανται να κληρονομήσωσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αφθαρσίαν. Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς· πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τότε θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος· Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη»

Α’ Κορινθίους ιε’50-54


«Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, διά να μη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα. Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας· επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους»

Α’ Θεσσαλονικείς δ’13-18.


Αυτό που λέει είναι ότι θα ακουστεί μία σάλπιγγα (εσχάτη σάλπιγγι) το οποίο θα είναι το κάλεσμα του Ιησού προς τους πιστούς Του (κέλευσμα), και την στιγμή εκείνη (εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού) θα αναστηθούν με νέα σώματα (θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι) οι χριστιανοί που πέθαναν πιστοί (αποθανόντες εν Χριστώ), και οι ζωντανοί πιστοί που παραμένουν στην παρουσία του Θεού θα αρπαχθούν από την γη, για να βρεθούν στις νεφέλες με τον Κύριο (εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα). Κι έπειτα, με τα άφθαρτα πλέον σώματα, (το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν), θα ζούμε αιώνια με τον Κύριό μας (θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου).