Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Λουκάς ε' - Λουκάς δ'-ε'


Κατά Λουκά κβ'


Ιωάννης ιγ'

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής είναι ένα σύνολο πιστών Χριστιανών οι οποίοι έχουν αρχηγό τους τον Ιησού Χριστό και καταστατικό τους το Ευαγγέλιο Του.

Η οργάνωση, η ιεραρχία και η λειτουργία της εκκλησίας, βασίζεται στο παράδειγμα των πρώτων χριστιανών και της πρώτης αποστολικής εκκλησίας, έτσι όπως το βλέπουμε κυρίως από τα βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και τις Επιστολές που οι ίδιοι οι Απόστολοι έστειλαν στους πιστούς. 

 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Α. Αναγνώριση του Ιησού Χριστού

Β. Η δύναμη της Αναγέννησης

Γ. Η ομολογία του Βαπτίσματος στο Νερό

Δ. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος

Ε. Η αγία Ζωή 

ΣΤ. Η προσδοκία στον Ερχομό του Χριστού

 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Α. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σύμφωνα με το παράδειγμα της πρώτης εκκλησίας, οι πιστοί καθημερινά επέμεναν στην διδαχή των αποστόλων, στην κοινωνία με τους αδελφούς, στο μυστήριο της θείας κοινωνίας και στις προσευχές.

Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων, και εν τη κοινωνία, και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς (Πράξεις β:42)

Έτσι σε κάθε συνάθροιση της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής οι πιστοί αφού αφιερώσουν χρόνο στην προσευχή, έπειτα δοξάζουν τον Θεό ψέλνοντας ύμνους, και τέλος μελετάνε την Αγία Γραφή καθώς ο Λόγος του Θεού κηρύττεται από κάποιον εργάτη. 

Β. Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σε κάθε Κυριακάτικη Λειτουργία λαμβάνουν επιπλέον χώρα το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και η Συνεισφορά της Εκκλησίας.

Θεία Κοινωνία

Η Θεία Κοινωνία είναι το παράδειγμα του Ιησού την νύχτα που θα παραδιδόνταν για να σταυρωθεί, ο οποίος πήρε άρτο και κρασί, τα ευλόγησε και τα έδωσε στους μαθητές Του να φάνε, λέγοντας τους ότι είναι το σώμα Του και το αίμα Του και τους προέτρεψε να το κάνουν αυτό για να θυμούνται την δική Του θυσία. 

Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο, το οποίον και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυκτί καθ' ην παρεδίδετο έλαβεν άρτον, και ευχαριστήσας έκοψε και είπε· Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ υμών κλώμενον· τούτο κάμνετε εις την ανάμνησίν μου. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε, λέγων· Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου· τούτο κάμνετε, οσάκις πίνητε, εις την ανάμνησίν μου.Διότι οσάκις αν τρώγητε τον άρτον τούτον και πίνητε το ποτήριον τούτο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε, μέχρι της ελεύσεως αυτού.
(Ά Κορινθιόυς ια:23-25)

Η Θεία Κοινωνία γίνεται κάθε Κυριακή, καθώς παρατηρούμε ότι το ίδιο έκαναν κι οι πρώτοι χριστιανοί οι οποίοι συναθροίζονταν την πρώτη μέρα της εβδομάδας για να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. 

 Και τη πρώτη ημέρα της εβδομάδος ενώ οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι διά την κλάσιν του άρτου, ο Παύλος διελέγετο προς αυτούς, μέλλων να αναχωρήση τη επαύριον, και παρέτεινε τον λόγον μέχρι μεσονυκτίου (Πράξεις κ:7)

Συνεισφορά

Η Συνεισφορά είναι οι προσφορές των πιστών προς τον Κύριο, δίνονται σύμφωνα με το παράδειγμα των πρώτων πιστών που πρόσφεραν με χαρά από τα υπάρχοντά τους στο έργο του Θεού κι είχαν τα πάντα κοινά (Πράξεις β:44), αλλά και κατά την επαγγελία της Αγίας Γραφής ότι αυτός που προσφέρει με χαρά ευαρεστεί τον Θεό. 

Έκαστος κατά την προαίρεσιν της καρδίας αυτού, ουχί με λύπην ή εξ ανάγκης· διότι τον ιλαρόν δότην αγαπά ο Θεός (Β' Κορινθίους θ:7)

Η Συνεισφορά γίνεται κάθε Κυριακή, σύμφωνα με την προτροπή του Αποστόλου Παύλου για να υπάρχει τάξη στην εκκλησία και τα χρήματα να καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα της εκκλησίας ή ανάγκες φτωχών αδελφών. 

Περί δε της συνεισφοράς της υπέρ των αγίων, καθώς διέταξα εις τας εκκλησίας της Γαλατίας, ούτω κάμετε και σεις. Κατά την πρώτην της εβδομάδος έκαστος υμών ας εναποθέτη παρ' εαυτώ θησαυρίζων ό,τι αν ευπορή, ώστε όταν έλθω να μη συνάγωνται τότε συνεισφοραί (Α' Κορινθίους ις 1-2)

Γ. ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ

Το ευχέλαιο είναι ένα μυστήριο κατά το οποίο οι ασθενείς ζητάνε από τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας ιδιαίτερη προσευχή για το πρόβλημά τους και οι πρεσβύτεροι προσεύχονται για την θεραπεία του αδελφού αφού πρωτα τον έχουν αλείψει με λάδι. Το ευχέλαιο δεν τελείται μόνο κατά την λειτουργία της εκκλησίας, αλλά και εάν κάποιος ασθενής αδελφός δεν μπορεί να προσέλθει στην συνάθροιση τότε προσκαλεί τους πρεσβυτέρους για να τον επισκεφτούν και να προσευχηθούν είτε στο σπίτι του ή στο νοσοκομείο. Τις οδηγίες αυτές τις έδωσε ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του, όπου γράφει:

Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ' αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου. Και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν· και αμαρτίας αν έπραξε, θέλουσι συγχωρηθή εις αυτόν (Ιακώβου ε14-15)

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οποιοσδήποτε το επιθυμεί μπορεί ελεύθερα να παρακολουθήσει την Λειτουργία της Εκκλησίας. Όλοι οι πιστοί συμμετέχουν ενεργά στην συνάθροιση και ο καθένας σύμφωνα με την θέση του και το χάρισμα του συμβάλει στην οικοδομή του σώματος. Για την συμμετοχή του στα μυστήρια, ο κάθε πιστός πρέπει να εξετάζει ο ίδιος τον εαυτό του ώστε να στέκεται σύμφωνα με τα κριτήρια της Αγίας Γραφής και να μην πέσει σε κατάκριση, καθώς και ο Απόστολος Παύλος λεέι:

Ώστε όστις τρώγη τον άρτον τούτον ή πίνη το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είσθαι του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζη δε εαυτόν ο άνθρωπος, και ούτως ας τρώγη εκ του άρτου και ας πίνη εκ του ποτηρίου· διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκρισιν εις εαυτόν, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου ('Α Κορινθίους ια 27-29)

Νέοι και Παιδιά

Τα παιδιά και οι νέοι της εκκλησίας συμμετέχουν σε όλες τις συναθροίσεις και σε όλα τα μέρη της λειτουργίας, μαζί και με όλους τους άλλους πιστούς,  καθώς και ο ίδιος ο Κύριος διέταξε:

Πλην ο Ιησούς είπεν· Αφήσατε τα παιδία και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς εμέ· διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών (Ματθαίος ιθ:14)

Σε επιπλέον ώρες, εκτός της ώρας λειτουργίας της Εκκλησίας, υπάρχουν μαθήματα Κυριακού Σχολείου για μικρά παιδιά ή Μαθήματα Νεολαίας για τους νέους, με δραστηριότητες και δράσεις γύρω από τον Λόγο του Θεού και τα Πνευματικά. 

Ε. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Όλοι οι πιστοί μπορούν να συμβάλλουν αρμονικά στην λειτουργία της Εκκλησίας, σύμφωνα με το χάρισμά τους και την θέση τους και κάτω από πνεύμα υποταγής ο ένας προς στον άλλον, για να υπάρχει τάξη και ειρήνη. 

 Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί; Όταν συνέρχησθε, έκαστος υμών ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψιν έχει, ερμηνείαν έχει· πάντα ας γίνωνται προς οικοδομήν (Α' Κορινθίους ιδ:26)

Ιδιαίτερα όμως για την αρμονική λειτουργία του Σώματος του Χριστού, οι πιστοί εκλέγουν λειτουργούς οι οποίοι εργάζονται και υπηρετούν την Εκκλησία. Τέτοιοι εργάτες μπορεί να είναι όσοι υπηρετούν στα Κυριακά Σχολεία και στις Νεολαίες, οι κύρηκες του Λόγου, οι διάκονοι και οι πρεσβύτεροι της εκκλησίας κ.α. Για κάθε θέση η Αγία Γραφή έχει οδηγίες, συμβουλές και κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι ο εργάτης, όμως ο γενικός κανόνας για όλους είναι ότι πρέπει να είναι άνδρες γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο, όπως κι οι πρώτοι Απόστολοι έκαναν όταν παρουσιάστηκε ανάγκη στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία: 

 Σκέφθητε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξητε εξ υμών επτά άνδρας μαρτυρουμένους, πλήρεις Πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους ας καταστήσωμεν επί της χρείας ταύτης· (Πράξεις ς:3).

Επιπλέον για τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους, πρέπει να είναι άνδρες παντρεμένοι με τα παιδιά τους πιστά στον Κύριο, για τους οποίους δεν θα υπάρχει καμία κατηγορία ή μώμος για την ζωή τους, καθώς ο Απόστολος Παύλος περιγράφει όταν δίνει εντολές στον Τιμόθεο ('Α Τιμοθέου γ:1-13) και στον Τίτο για το πώς να επιλέξουν τους εργάτες στις τοπικές εκκλησίες:

Διά τούτο σε αφήκα εν Κρήτη, διά να διορθώσης τα ελλείποντα και να καταστήσης εν πάση πόλει πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα, όστις είναι ανέγκλητος, μιας γυναικός ανήρ, έχων τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Διότι πρέπει ο επίσκοπος να ήναι ανέγκλητος, ως οικονόμος Θεού, μη αυθάδης, μη οργίλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη αισχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σώφρων, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, προσκεκολλημένος εις τον πιστόν λόγον της διδασκαλίας, διά να ήναι δυνατός και να προτρέπη διά της υγιαινούσης διδασκαλίας και να εξελέγχη τους αντιλέγοντας (Τίτος α:5-9)

Κανένας λειτουργός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής δεν πληρώνεται για τις υπηρεσίες που προσφέρει, με κανένα τρόπο και με κανένα μέσο, άλλα όλοι υπηρετούν την εκκλησία αφιλοκερδώς και με προσωπικό κόστος, προσφέροντας τους εαυτούς τους στην υπηρεσία του Κυρίου. Το παράδειγμα αυτό μας άφησαν οι πρώτοι Απόστολοι και ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος και οι συνεργάτες του, οι οποίοι δούλευαν τα προσωπικά τους επαγγέλματα χωρίς να πληρώνονται για την ιεραποστολή τους. 

Τις λοιπόν είναι ο μισθός μου; το να κάμω αδάπανον το ευαγγέλιον του Χριστού διά της κηρύξεώς μου, ώστε να μη κάμνω κατάχρησιν της εξουσίας μου εν τω ευαγγελίω. (Α' Κορινθίους θ:18)

 

Επειδή σεις εξεύρετε πως πρέπει να μιμήσθε ημάς, διότι δεν εφέρθημεν ατάκτως μεταξύ σας, ουδέ εφάγομεν δωρεάν άρτον παρά τινός, αλλά μετά κόπου και μόχθου, νύκτα και ημέραν εργαζόμενοι, διά να μη επιβαρύνωμεν μηδένα υμών· ουχί διότι δεν έχομεν εξουσίαν, αλλά διά να σας δώσωμεν εαυτούς τύπον εις το να μιμήσθε ημάς (Β' Θεσσαλονικείς γ:7-9)

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΝ

Οι πιστοί που ακολουθούν τον Ιησού Χριστό, ξεχωρίζουν από τον υπόλοιπο κόσμο από την εμφάνιση τους, τα λόγια τους και τις πράξεις τους. Η θεοσέβειά τους είναι εμφανής τόσο ως προς τον εσωτερικό τους χαρακτήρα  όσο και προς τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. Όπως και ο Κύριος δίδαξε στην Επί του Όρους ομιλία Του, η ομολογία των χριστιανών προς τον αμαρτωλό κόσμο δεν είναι μόνο με τα λόγια αλλά μέσα από την ίδια τους την ζωή. 

Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς (Ματθαίος ε:16)

Η εξωτερική εμφάνιση των χριστιανών πρέπει να είναι σεμνή, προσπαθώντας να στολίσουν τον εσωτερικό τους άνθρωπο μάλλον παρά τον εξωτερικό.

Ωσαύτως και αι γυναίκες με στολήν σεμνήν, με αιδώ και σωφροσύνην να στολίζωσιν εαυτάς, ουχί με πλέγματα ή χρυσόν ή μαργαρίτας ή ενδυμασίαν πολυτελή, αλλά το οποίον πρέπει εις γυναίκας επαγγελλομένας θεοσέβειαν, με έργα αγαθά (Α' Τιμοθέου β:9-10)

Τα λόγια των πιστών πρέπει να είναι μόνο λόγια ευλογίας και ευαγγελισμού, μόνο λόγια που ξεχωρίζουν τους θεοσεβείς ανθρώπους από τον υπόλοιπο κόσμο.

 Δι' αυτής ευλογούμεν τον Θεόν και Πατέρα, και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθ' ομοίωσιν Θεού πλασθέντας· εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνωνται ούτω. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρύει το γλυκύ και το πικρόν; μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η συκή να κάμη ελαίας ή η άμπελος σύκα; ούτως ουδεμία πηγή είναι δυνατόν να κάμη ύδωρ αλμυρόν και γλυκύ (Ιακώβου γ:10-12)

Οι πιστοί του Ιησού Χριστού είναι πάντα έτοιμοι να δώσουν την ομολογία τους όποτε τους ζητηθεί, να ομολογήσουν δηλαδή στους ανθρώπους όλα όσα ο Κύριος Ιησούς έχει κάνει στην ζωή τους καθώς και την πίστη τους σε Αυτόν. Η ομολογία πίστεως γίνεται επειδή τα καλά νέα της Σωτηρίας του Ιησού Χριστού έχουν δύναμη να άλλαζουν τις ζωές των ανθρώπων που τα ακούνε, αλλά και καθώς εμείς ομολογούμε την πίστη μας επάνω στην γη το ίδιο κάνει και για εμάς ο Ιησούς Χριστός μπροστά στον Ουράνιο Πατέρα μας. 

Πας λοιπόν όστις με ομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς (Ματθαίος ι:32)

Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστιν, καθώς είναι γεγραμμένον· Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως (Ρωμαίους α16-17)

 

 Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ