Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Ιωνάς

Ιωνάς - Εισαγωγή

ΙΩΝΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΩΝΑΣ - (Εβραϊκα "Γιανάχ") σημαίνει: "Περιστερά"

Παρόλο που ο συγγραφέας δεν κατονομάζεται, γενικώς πιστεύεται ότι το βιβλίο γράφτηκε από τον ίδιο τον Ιωνά, περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ.

Ο Ιωνάς ήταν γιος του Αμαθί, κι έζησε την εποχή που βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεροβοάμ Β' (825 π.Χ. - 784 π.Χ).

Είναι το 32ο σε σειρά βιβλίο της Αγίας Γραφής και κατατάσεται στους "Μικρούς Προφήτες" της Παλαιάς Διαθήκης.

Στόχος του Βιβλίου:

  • Το κήρυγμα της χάρης του Θεού για τα Έθνη, με την προϋπόθεση να μετανοήσουν.
  • Το καθήκον των παιδιών του Θεού να κηρύξουν το ευαγγέλιο.
  • Η υπομονή του Θεού όχι μόνο για την Νινευή αλλά και για τον Ιωνά.
    Ο Θεός πρώτα θα διορθώσει τον εργάτη Του και μετά τους αποστατημένους εθνικούς.

Η Νινευή ήταν μία πόλη με έκταση 640 τ.χλμ. και 700 χιλιάδες κατοίκους (120 χιλιάδες παιδιά).

Εγκυρότητα του Βιβλίου

Κάποιοι αμφισβήτησαν την εγγυρότητα της ιστορίας, άλλοι αμφέβαλλαν την Θεοπνευστία του Βιβλίου, όμως την αυθεντικότητα του βιβλίου του Ιωνά την επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ιησούς μιλώντας στους γραμματείς και τους φαρισσαίους:

"Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον ζητεί, και σημείον δεν θέλει δοθή εις αυτήν ειμή το σημείον Ιωνά του προφήτου.Διότι ως ο Ιωνάς ήτο εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτω θέλει είσθαι ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Άνδρες Νινευίται θέλουσιν αναστηθή εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά, και ιδού, πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ".
(Ματθαίος ιβ:39-41)

Εγκυκλοπαίδεια

Μολοχ

Όμομα Θεού, κυρίως των Αμμωνιτών, η λατρεία του οποίου συνοδευόταν με οργιαστικές τελετές κατά τις οποίες ζωντανά βρέφη ρίχνονταν στις πυρακτωμένες αγκαλιές του ειδώλου.

Βιβλικές αναφορές:

Λευιτικόν ιη:21
Λευιτικόν κ:2
Λευιτικόν κ:3
Λευιτικόν κ:4
Λευιτικόν κ:5
Βασιλέων Α' ια:7
Βασιλέων Β' κγ:10
Ιερεμίας λβ:35
Αμώς ε:26
Πράξεις Των Αποστόλων ζ:43